ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคลากรจาก ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน ๒๕ คน ที่มาฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้จัดอบรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ให้แก่บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน โดยเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร และการแปรรูปอาหาร ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านสบมาง และบ้านเกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒