ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นทอดพระเนตรห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้นทอดพระเนตรห้องเรียน กศน. การสาธิตการเรียนการสอนในชั้นเรียน โครงการฝึกอาชีพ ห้องเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมอาหารกลางวัน การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าวหลาม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผักสวนครัว และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ทรงเปิดศูนย์การเรียนฯ พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นทอดพระเนตรห้องเรียน โรงอาหารและห้องครัว และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานกำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่