ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๘๓๒ คน เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

การนี้ พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยนับตั้งแต่ ปี ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๙ ปี โดยมีพระราชประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา แล้วจึงขยายไปสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดา เด็กวัยเรียน เยาวชน และประชาชน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการทั้งหมด ๘๖๕ แห่ง กระจายอยู่ ๕๑ จังหวัด นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในต่างประเทศอีก ๑๐๘ แห่ง ใน ๑๐ ประเทศ

สำหรับผลการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๒ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าอบรมทั้งสิ้น ๒๑๓ คน ในจำนวนนี้มีนักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน เป็นนักเรียนชายบรรพชาเป็นสามเณร และนักเรียนหญิง ถือเนกขธัมมะอบรมปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าค่ายอบรมเพื่อแนะแนวการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๓๐ คน และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒๑๗ แห่ง พร้อมทั้งพระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๑ แก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น จำนวน ๔ นาย ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น จำนวน ๔ นาย และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีผลการจัดการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ โรง

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย