Slide

16 พฤศจิกายน 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองในการเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด 19 โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ รวมทั้งการเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีนักเรียนในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,196 คน มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น จำนวน 26 ผลงาน และจะนำไปจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สสท.และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ร่วมกันหารือเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ โดยมีกำหนดที่จะจัดงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สสท.