เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น สมาชิกได้กราบบังคมทูลว่า ที่ผักงาม เพราะมีร้องเพลงกล่อม “รำเต้ยกล่อมผัก” ซึ่งแต่งและขับร้องโดย นางหอมจันทร์ บุญครอง

cover-ramteay
coverramteay2

สารคดีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร พ.ศ. 2566

การเขียนบันทึกประจำวันโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เดือน พฤษภาคม 2567

โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 1325537
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 706
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 119742