Slide

22 พฤศจิกายน 2564

การประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายอภิสิทธิ์  พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมร่วมกับ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และนางสาวตรีชฏา พิทยาภรณ์ นักวิเทศสหการชำนาญการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม คสธ.