Slide

24 พฤศจิกายน 2564

การประชุมหารือโครงการทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับบุตรครูตำรวจตระเวนชายแดน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน ได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรครูไปแล้ว จำนวน 515 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ

โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สสท. ได้จัดประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู ปีการศึกษา 2564-2568 ซึ่งจะมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากเดิม คือบุตรครูในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ไปยังบุตรครูโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าว เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สสท.