Slide

1 ธันวาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.19 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 206 คน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 การนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน  พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้นทอดพระเนตร กิจกรรมการสาธิตการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรม Scratch สามารถสร้างชิ้นงาน เรียนรู้การทำรูปร่างต่างๆ พร้อมกับหลักการทางคณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 เรื่องการละลายของน้ำตาล เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมห้องสมุด มีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดหนังสือใส่ตะกร้า ไปบริการผู้ปกครองหรือคนในชุมชน ได้อ่านหนังสือในช่วงเวลาตอนเย็น สัปดาห์ละ 3 วัน ผ่านการอ่านให้ฟังโดยบุตรหลาน และคนที่อ่านหนังสือได้สามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันทึกการอ่าน ฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ผ่านการอ่าน โดยเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจแล้วจดบันทึกความรู้ที่ได้ แล้วส่งบันทึกรักการอ่านเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักอ่านยอดเยี่ยมประจำโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเลี้ยงปลา สุกร ไก่พันธุ์พื้นเมือง การเพาะเห็ดนางฟ้า รวมทั้งปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัตถุดิบ แล้วนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันผ่านสหกรณ์โรงเรียน รวมทั้งฝึกให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กล้วยฉาบ แหนมเห็ดนางฟ้า ปลาดุกแดดเดียว  เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในชุมชนด้วย