Slide

1 ธันวาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ปัจจุบันศูนย์การเรียนฯ มีนักเรียน 20 คน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย โอกาสนี้ครูนิเทศกลุ่มบ้านห้วยส้ม กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงรับฟังผลการดำเนินงานโครงการวุฒิอาสา (กศน.)

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ กิจกรรมการสอนทำข้าวต้มมัด ด้วยภาษาไทย แก่ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ให้เข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน “บทอาขยาน” ระดับประถมศึกษา การสาธิตกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้นำวัตถุดิบ พวกพืชผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง และเนื้อสัตว์ มาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนรับประทาน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การแปรรูปกล้วย โดยนำกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและกล้วยเส้น ทำให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีความรู้ทางด้านถนอมอาหาร สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว