ข่าวสารทั่วไป

2-3 ธันวาคม 2564

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมของพื้นที่ให้เป็นไม้ประธาน ผสมผสานกับการปลูกพืชเกษตรหรือไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น โดยเริ่มเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย ก่อนขยายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

โดยวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 สสท. ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุม มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมการปกครอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการประชุม