ข่าวสารทั่วไป

16-17 ธันวาคม 2564

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้กลุ่มประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีรายได้และอาชีพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

โดยวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สสท. ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ รวม 19 จังหวัด จำนวน 39 กลุ่ม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุม มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการประชุม