ข่าวสารทั่วไป

18-19 ธันวาคม 2564

การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2564  สสท. จัดอบรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 195 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 196 คน  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไปยังสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ปัจจุบัน และสถานศึกษาก่อนรับทุน 207 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำไปวางแผนการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน  โดยมี รศ.ดร. วลัยพร นันทศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ได้มาให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในเรื่องต่างๆ อาทิ  ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ด้านการศึกษาต่อ ทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น แนวทางการประกอบอาชีพ การสำรวจตนเองทางด้านความสนใจ ความถนัด ความชอบ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบ TCAS เป็นต้น