ข่าวพระราชกรณียกิจ

20 ธันวาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 จังหวัดตาก


วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียน 165 คน โอกาสนี้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและโครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การนี้คณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ถวายรายงานการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้า และการจักสานไม้ไผ่ ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  และการสาธิตการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบูรณาการการทำขนมบัวลอย ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในด้านการคิดวิเคราะห์ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และได้เรียนรู้การทำบัวลอยควบคู่กันไป