ข่าวสารทั่วไป

24-25 ธันวาคม 2564

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 

การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “41 ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 7 โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริทั้ง 7 หน่วยงาน และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดการประชุม ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการฯ และทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด 19 พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประชุมวิชาการ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ
โดยในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน กพด. โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) รวมทั้งยังมีการเสวนาผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 6 ด้าน โดยครูผู้มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสถานศึกษาทั้ง 7 หน่วยงาน ได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิดที่ประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษา มีความรู้ และสามารถสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการเรียนรู้และปฏิบัติจริงด้วยตัวนักเรียนเอง ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรมและจริยธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ในเรื่อง “โรงเรียน กพด. กับการเรียนรู้วิถีใหม่” ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) , การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การประเมินผลการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียน กพด. โดย อาจารย์ดร.สุรศักดิ์ เมาเทือก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย