ข่าวพระราชกรณียกิจ

12 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 113 คน การนี้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ชอบและบันทึกสาระสำคัญจากการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ได้ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร้านค้า และออมทรัพย์  ทำให้นักเรียนมีความรู้ด้านการทำบันทึกบัญชีรับ-จ่ายประจำวัน เช็คสินค้าและมีการบันทึกการประชุมประจำเดือนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนด้วย

ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผมนักเรียนชาย รวมทั้งฝึกให้นักเรียนหญิงปักผ้าด้วยสายสะดึง และทอผ้ากะเหรี่ยง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านแม่ลอง ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มได้ทำผลิตภัณฑ์ย่ามกะเหรี่ยง ส่งจำหน่ายร้านภูฟ้า สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โรงเรียนสามารถประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ได้ตามความต้องการของนักเรียน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนมาช่วยประกอบอาหาร และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมนมผงให้นักเรียนชงดื่ม ทำให้นักเรียนไม่ขาดสารอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติลงมือทำจริงในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง และการเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง และสุกร รวมทั้งกิจกรรมประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกและปลานิลในบ่อดิน โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 

ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องรูปแบบและความสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กสามารถแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ และทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานคุณธรรม เนื่องจากผลการทดสอบอ่านออกเขียนได้ ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วน ยังขาดทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญ จึงดำเนินการแก้ไขโดยให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานและทำใบงาน ทำให้นักเรียนแยกใจความสำคัญพร้อมได้เรียนรู้เรื่องคติสอนใจไปควบคู่กัน