ข่าวพระราชกรณียกิจ

13 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 683 คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนอนุบาล ได้แก่ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องมหัศจรรย์การแยกชั้น ทำให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการสังเกต และลงมือทดลองทำด้วยตนเอง ทอดพระเนตรกิจกรรมการใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชนเผ่า ชั้นประถมศึกษาตอนต้น และการจัดการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ เกมสมการคณิตศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (bar model) และกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อในการสอน ทำให้นักเรียนมีสมาธิและสามารถคิดเลขได้เร็วขึ้น

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทอผ้ากะเหรี่ยง แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง ทำเบเกอรี่ ทำงานปูนปั้น และซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก รวมทั้งมีกิจกรรมร้านกาแฟ Coffee for Education ทำให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคต

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Coding) เกี่ยวกับการเปิดปิดไฟและพัดลม และสั่งการหุ่นยนต์ (Robot) ผ่านแผงวงจรอัจฉริยะ Kidbright  ทำให้นักเรียนมีศักยภาพการคิดเชิงระบบและมีความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีการส่งเสริมความรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบุก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ รวมทั้งเทคนิคในการขยายพันธุ์พืช จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ แล้วนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมทั้งยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านเกษตรแก่คนในชุมชนด้วย

โอกาสนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 161 โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน หรือโทรทัศน์และอุปกรณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ได้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอนได้