ข่าวพระราชกรณียกิจ

17 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีนักเรียน 64 คน การนี้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง สถานการณ์เรื่องน้ำบริโภค และการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีผลการเรียนดี

จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 2 เรื่อง การผสมสีจากธรรมชาติ การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแต่งประโยค โดยใช้สื่อบัตรคำมาช่วยในการสอนทำให้นักเรียนได้ทราบถึงโครงสร้างประโยคและการเขียนประโยคที่ถูกต้อง กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยจัดทำเป็นการเรียนรู้บูรณการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระวิชา อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการวัดทรงพุ่มของต้นไม้ วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความเป็นกรดและความเป็นด่าง โดยใช้ต้นไม้เป็นสื่อในการสอน รวมทั้งโรงเรียนยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ต้นกระวาน ไม้พื้นถิ่นของบ้านเขาวัง อีกทั้งนักเรียนยังได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้พืชกระวานมาเป็นส่วนผสม เช่น สบู่เหลว น้ำยาล้างมือ สเปรย์ไล่ยุง ยาดม รวมทั้งทำอาหาร เช่น ไก่ฝอยกระวาน และน้ำพริกกระวาน เป็นต้น

จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 เรื่องการใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน และเรียนรู้การทำรูปร่างต่างๆ ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมตู้หนังสือ เพื่อให้นักเรียน และศิษย์เก่าของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถยืมหนังสือไปอ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โดยนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน และชงนมผงให้นักเรียนดื่มทุกวัน

ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติวิธีการทำกะหรี่พัฟไส้ไก่ โดยนำพืชกระวานมาเป็นส่วนผสม ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านงานอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกผักแบบยกแคร่ ปลูกไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลาดุก รวมทั้งทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เพียงพอต่อการนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ ปัจจุบันมีสมาชิก 21 คน กลุ่มทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องถม ได้แก่ แหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กำไล เป็นต้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างอาคารไว้ใช้เป็นที่ทำการของกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง สำหรับดำเนินการผลิต และจำหน่ายสินค้า รวมทั้งใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องการทำสร้อยสี่เสา ทำให้นักเรียนมีความรู้ในการทำเครื่องเงิน มีรายได้เสริม และช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง โดยกลุ่มจำหน่ายสินค้าผ่านร้านภูฟ้า ที่ทำการกลุ่ม และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook กลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ทำให้สมาชิกมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น