ข่าวพระราชกรณียกิจ

17 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปัจจุบันมีนักเรียน 115 คน โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 29 ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งดำเนินการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ดูแลสุขภาพนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แม่กอกา การสาธิตการสอนชั้นอนุบาล 3 เรื่อง การเล่านิทานลูกเป็ดน้อย กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โรงเรียนใช้วัตถุดิบผลผลิตที่มาจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นหลัก และซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่หลากหลาย จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ เค้กกล้วยหอม ถั่วทอด ขนมดอกจอก และโดนัท กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านหลักการสหกรณ์แก่นักเรียนและให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติในกิจกรรมร้านค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน และผลผลิตทางการเกษตรจากกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออมทรัพย์ รับฝากเงินจากสมาชิก ทำให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีความรู้ในการทำบันทึกบัญชี

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน มีกิจกรรมตัดผมนักเรียนชาย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องตัดผมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้นักเรียนได้ใช้ฝึกฝนทำให้มีทักษะในงานอาชีพ และบริการตัดผมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนด้วย โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้า ฯ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลา เป็นต้น ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ และโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนทำการเกษตรแบบยั่งยืน และใช้บริโภคภายในครัวเรือน อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ โดยชาวบ้านรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมด้วยการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปาเต๊ะและผ้าบาติกพิมพ์ลาย อาทิ กระเป๋า ปลอกหมอน ซองใส่กระดาษทิชชู เป็นต้น โดยส่งสินค้าจำหน่ายผ่านร้านภูฟ้ารวมทั้งจำหน่ายในชุมชน