ข่าวสารทั่วไป

18 มกราคม 2565

การประชุมหารือเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมหารือเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคของแต่ละโรงเรียนที่มีผลต่อการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกนักเรียนให้เหมาะสมต่อไป โดยมีผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 และครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา