Slide

21 มกราคม 2565

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามพระราชดำริฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมติดตามงานความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านระบบออนไลน์

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะครู 3 โรงเรียนในโครงการ ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย โดยมี พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตสันถวไมตรีแห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นในปี 2549 โดยมีโรงเรียน 3 แห่ง เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนประถมศึกษา Ninh My จังหวัด Ninh Binh, โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Cao Son จังหวัด Hoa Binh และโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา Hung Thang จังหวัด Quang Ninh

ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ การจัดการศึกษาในสถานการณ์ของโรคโควิด 19 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น