Slide

1 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 24 ปี 2022 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 24 ปี 2022 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมกันนี้นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้ารับการฝึกอบรม โอกาสนี้พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บรรยายเรื่อง พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการความร่วมมือไทย-ลาว ตามพระราชดำริ พร้อมแนะนำกำหนดการฝึกอบรม ประจำปี 2022 ด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 42 คน จาก 10 แขวง คือ แขวงคำม่วน เซกอง ไซยะบุลี พงสาลี เวียงจันทน์ สาละวัน หลวงพระบาง หัวพัน อุดมไซ และนครหลวงเวียงจันทน์

โดยจะจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในหลักสูตรเฉพาะทาง 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์, หลักสูตรโรคเมืองร้อน, หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรการพยาบาลเด็ก, หลักสูตรเภสัชศาสตร์, หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรโภชนาการ และเมื่อสถานการณ์ของโควิด 19 ดีขึ้น จะมีการศึกษาดูงานในประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ มาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงาน แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลให้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสัมพันธ์อันดีและร่วมกันพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ แล้ว จำนวน 23 รุ่น รวม 993 คน