Slide

10 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 สสท. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 โรงเรียน รวม 48 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ปี 2560–2569 (แผน กพด.)  การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน รวมถึงทบทวนและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดการอบรม  โดยนับตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักเรียนในพื้นที่เป้าหมายมีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น มีทักษะด้านอาชีพ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

>> รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน