Slide

11 มีนาคม 2565

การนำเสนอโครงการพัฒนางาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 24 ปี 2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการนำเสนอโครงการพัฒนางานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 24 ปี 2022 โดยมีผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  รศ.พ.อ. หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมฝึกอบรม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนำเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์จากสปป.ลาว ได้นำเสนอกระบวนการทำวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนางาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการฝึกอบรม โดยในปีนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565 ในหลักสูตรเฉพาะทาง 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์, หลักสูตรโรคเมืองร้อน, หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรการพยาบาลเด็ก, หลักสูตรเภสัชศาสตร์, หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรโภชนาการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงาน แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

Post a comment