Slide

15 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 คสธ. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 โรงเรียน รวม 105 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ การดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ปี 2560–2569 (แผน กพด.) การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน รวมถึงทบทวนและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดการอบรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน มีนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 22,571 คน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 10 ปี ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรและสหกรณ์ และสามารถนำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพได้

>> รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564