Slide

18 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2, 4, 5, 6 และแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 18 มีนาคม 2565 คสธ. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริ และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนและห้องเรียนสาขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2, 4, 5, 6 และแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง รวม 45 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ การดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ปี 2560–2569 (แผน กพด.) การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน รวมถึงทบทวนและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดการอบรม

โดยโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยเน้นให้เด็กเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามแนวพระราชดำริ  จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแม้เด็กและเยาวชนจะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล การดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งมีทักษะด้านอาชีพ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

>> รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2, 4, 5, 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2564