ข่าวสารทั่วไป

29 เมษายน 2565

การประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

วันที่ 29 เมษายน 2565 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุม จำนวน 355 คน

โอกาสนี้ พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายในหัวข้อผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีการศึกษา 2564 และนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยายเรื่องพระราชกระแสในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป โดยมีกิจกรรมการสัมมนากลุ่มและการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องที่สำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แนวทางการแก้ไขสัญชาติของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การติดตามงานตามพระราชกระแส การสัมมนากลุ่ม ในหัวข้อ การบริหารงานด้านการศึกษาและการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น