ข่าวพระราชกรณียกิจ

2 พฤษภาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ นำคณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บริหารหน่วยต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม เนื่องในโอกาสประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 มีครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุม จำนวน 355 คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป โดยจัดการสัมมนากลุ่มและการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องที่สำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แนวทางการแก้ไขสัญชาติของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การติดตามงานตามพระราชกระแส การสัมมนากลุ่ม ในหัวข้อ การบริหารงานด้านการศึกษาและการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

ในโอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 27 คน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก แก่พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 8 คน การนี้มีพระมหากรุณาธิคุณให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จากนั้นได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน “ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทำให้บางครั้ง ไม่สามารถไปเยี่ยมที่ต่างๆได้ แต่ใช้การเยี่ยมทางออนไลน์แทน เช่นเดียวกับการเรียนการสอน ที่นำอุปกรณ์สื่อสารต่างๆมาใช้ แต่ก็มีอุปสรรคบ้าง จึงได้พยายามแก้ไข โดยการนำหนังสือเรียนไปไว้ในห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในหมู่บ้านได้มาใช้ศึกษาหาความรู้ หรือบางพื้นที่ ศิษย์เก่าตชด. ก็เข้าไปช่วยดูแลลูกหลานตนเอง ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัย และโภชนาการควบคู่ด้วย”

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์