ข่าวพระราชกรณียกิจ

12 พฤษภาคม 2565

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557  เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 96 คน โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน ครั้งที่ 2 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,079

โอกาสนี้ทรงรับฟังครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ รวมทั้งสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับบริโภคในโรงเรียน การนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การสาธิตการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสัตว์ การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งฝึกให้นักเรียนใช้ Microsoft PowerPoint สร้างชิ้นงานนำเสนอได้ 

ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ ส่วนการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ฝึกให้นักเรียนร้อยลูกปัดมโนราห์ ทำไม้กวาดดอกหญ้า และทำข้าวต้มใบกะพ้อ ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านงานอาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าและออมทรัพย์ ทำให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเรียนรู้หลักการสหกรณ์และการทำบันทึกบัญชี

การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนมีผลการเรียนดี และผู้แทนกรมสุขภาพจิตกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กปฐมวัยพร้อมต่อการเรียนรู้ มีความฉลาดทางอารมณ์และมีพัฒนาการสมวัย

ส่วนการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลาในบ่อดิน ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้นำมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรให้แก่คนในชุมชนด้วย

โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหลังอ้ายหมี ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชแส  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนฯ ให้ดำเนินการช่วยเหลือหาอาชีพเสริมให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 48 คน โดยทำเครื่องแกงส่งจำหน่ายในชุมชนและทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังแปรรูปลูกชก รับจ้างตัดเย็บผ้าและทำผ้ากันเปื้อนส่งโรงเรียน และจำหน่ายในตลาดชุมชน ทำให้สมาชิกมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์เครื่องครัวและจักรเย็บผ้าให้แก่กลุ่มไว้ใช้ดำเนินกิจกรรมด้วย