ข่าวพระราชกรณียกิจ

12 พฤษภาคม 2565

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน

โอกาสนี้ทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 6 คน จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนระดับชั้นอนุบาล ในการเรียนรู้เรื่องกาแฟ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเวลา และทรงติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินเสมอ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ สำหรับการส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน มีกิจกรรมตัดผมนักเรียนและการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ส่วนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้นักเรียนศึกษาพันธุ์ไม้และเรียนรู้เรื่องการปลูกป่า นอกจากนี้โรงเรียนได้น้อมนำพระราชกระแสในการอนุรักษ์วัฒนธรรม “รำรองเง็ง” โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถรำรองเง็งได้ และช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น

การนี้ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติในการปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่พันธุ์ไข่ แพะ สุกร และเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้ยังนำเห็ดนางฟ้ามาให้นักเรียนฝึกแปรรูปเป็นเห็ดนางฟ้าทอดกรอบปรุงรส โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้วย โรงเรียนยังเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและขยายผลสู่ชุมชน ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ อาทิ ฐานการเรียนรู้เรื่องการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า การปลูกผัก การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงแพะขุน เป็นต้น