Slide

13 พฤษภาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน เป็นครั้งที่ 2 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,081  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 106 คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีผลการเรียนดี จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตู้หนังสือพร้อมหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และศิษย์เก่าของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่สนใจใช้ศึกษาหาความรู้และทบทวนบทเรียน

โอกาสนี้ทรงรับฟังผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง โดยผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต ซึ่งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง เป็นหนึ่งในสถานศึกษานำร่องของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีครู ผู้ปกครอง บุคลากรของสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมต่อการเรียนรู้และมีพัฒนาการสมวัย

ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการสอนเรื่องพืช ส่วนการส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน ฝึกให้นักเรียนทำกล้วยฉาบ โดยนำกล้วยจากผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ เป็นการถนอมอาหารและทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพเสริม สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเรียนการสอนเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ที่ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า เรียนรู้หลักการสหกรณ์และการทำบันทึกบัญชี

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการส่งเสริมการเรียนรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง คะน้า พริก  และเพาะเห็ดนางฟ้า รวมทั้งเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์พื้นเมืองและเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตนำมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่คนในชุมชนเข้ามาศึกษาด้านการเกษตร และขยายผลสู่ชุมชนโดยนำกล้าผักไปแจกจ่ายให้ผู้ปกครองนักเรียนและคนในชุมชน เพื่อนำไปปลูกและใช้บริโภคในครัวเรือน