Slide

16 พฤษภาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยเป็นครั้งที่ 7 ของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 92 คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี และนับตั้งแต่ปี 2535 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 17 คน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการประเมิน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

การนี้ทอดพระเนตร การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการใช้คำกริยา “Can”  กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสอนเรื่องการแกะหนังตะลุง และทำเป็นพวงกุญแจรูปหนังตะลุง โดยมีครูจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง และปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอนในการแกะรูปหนังตะลุง และการทำลวดลาย ทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่

โอกาสนี้ทรงติดตามผลการดำเนินกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ซึ่งจัดอาหารให้นักเรียนรับประทานตามหลักโภชนาการ โดยนำผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการปลูกผัก ปลูกไม้ผลในท่อซีเมนต์ อาทิ ฝรั่ง มะละกอ แก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเรื่องการแปรรูปปลาดุกเป็นปลาดุกร้า ตามที่มีพระราชกระแส เมื่อปี 2560 ให้ส่งเสริมนักเรียนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในการแปรรูปปลาดุกร้า โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังขยายผลสู่ชุมชน โดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษา อาทิ มีฐานการเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก การทำปุ๋ยชีวภาพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปลูกไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช เป็นต้น