Slide

18 พฤษภาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 74 คน โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน เป็นครั้งที่ 5 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นครั้งที่ 1,086

โอกาสนี้ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา จำนวน 6 คน การนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องมาตราแม่กง การสอนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่องสัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือระดับมัธยมศึกษา 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษาให้ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ศิษย์เก่าของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่สนใจได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน

ด้านการฝึกวิชาชีพนักเรียน มีกิจกรรมช่างตัดผม ซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องตัดผมไฟฟ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ส่วนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมร้านค้าและออมทรัพย์ นักเรียนได้เรียนรู้หลักการสหกรณ์และสามารถทำบันทึกบัญชีได้

สำหรับกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมจัดอาหารตามหลักโภชนาการ ซึ่งได้จากผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนทำการเกษตรด้านต่างๆ อาทิ การปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ด เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำเห็ดนางฟ้ามาฝึกให้นักเรียนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าสวรรค์ และลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า รวมทั้งมีการสอนเรื่องขยายพันธุ์พืช ด้วยการตอนกิ่งต้นมะละกอ

โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านไอร์จาดา เรื่องการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มจะนำมะพร้าวซึ่งมีในชุมชนเป็นจำนวนมาก มาคั้นเป็นน้ำกะทิส่งจำหน่ายในชุมชน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ให้กลุ่มใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้วย