Slide

26 พฤษภาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น – เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ทรงเปิด “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์” ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นางเฉลิมเกตุ นภาศัพท์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่คอง และ พระราชทานชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสนั่น-เฉลิมเกตุ นภาศัพท์” ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 57 คน 

จากนั้นทรงรับฟังครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องมาตราตัวสะกด การสอนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งให้นักเรียนเรียนรู้กิจกรรมเข้าจังหวะ สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการฝึกให้นักเรียนจักสานตอกไม้ไผ่ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

การนี้ทรงติดตามแผนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ที่ปลูกฝังลักษณะนิสัยคุณธรรมจริยธรรม และหลักการสหกรณ์ให้แก่นักเรียน จากนั้นทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถต่อยอดเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน ชุด รำกระด้งด้วย