Slide

27 พฤษภาคม 2565

การประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สสท. ร่วมกับกรมสุขภาพจิต จัดประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นประธานในการประชุม  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีการดำเนินงานในสถานศึกษานำร่องของโครงการฯ จำนวน 88 โรงเรียน และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการขยายผลพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงานโครงการ ในปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์