Slide

14 มิถุนายน 2565

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดงาน และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน จะจัดการประชุมในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดทักษะทางวิชาการ การวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน การเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เป็นต้น