Slide

21 มิถุนายน 2565

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คสธ.จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครู และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โอกาสนี้นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บรรยายถึงพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร, นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต บรรยายในหัวข้อบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ, แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ ประจำปีการศึกษา 2564 และแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้ชี้แจงถึงแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ ในปีการศึกษา 2565 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์และพร้อมต่อการเรียนรู้ เริ่มดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ที่เข้าร่วม จำนวน 84 โรงเรียน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และในปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้นมา จำนวน 94 โรงเรียน รวมมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 178 โรงเรียน