Slide

21 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านขุนอมแฮดใน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านขุนอมแฮดใน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ราย ให้ความรู้เรื่องการดูแลบำรุงรักษา การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การตัดแต่งกิ่งกาแฟ การเก็บผลผลิตกาแฟอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มเอาไว้ใช้ในแปลงกาแฟของตนเองด้วย