Slide

24-25 มิถุนายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนับสนุนพันธุ์ลูกกบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ 

วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพันธ์ลูกกบ ให้แก่เกษตรกรบ้านห่างทางหลวง บ้านผาสุก และบ้านห้วยลอย ในพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ขยายผล ที่สนใจเลี้ยงกบ จำนวน 20 ราย โดยสนับสนุนพันธุ์ลูกกบให้กับเกษตรกร จำนวน 2,000 ตัว พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการเลี้ยงกบในพื้นที่สูง เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนไว้บริโภค สามารถจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน และสามารถขยายพันธุ์กบได้ด้วยตนเอง พร้อมกับขยายผลความสำเร็จไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ที่สนใจได้