Slide

26 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านสบหาด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านสบหาด ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ราย ให้ความรู้เรื่องการดูแลบำรุงรักษา การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การตัดแต่งกิ่งกาแฟ การเก็บผลผลิตกาแฟอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มไว้ใช้ในแปลงกาแฟของตนเองด้วย