Slide

7 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ศึกษาดูงานการเพาะขยายพันธ์ุปลาดุก เพื่อนำไปส่งเสริมประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงได้มีอาหารโปรตีนบริโภค

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย เพื่อให้สามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาดุก นำไปส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงได้มีอาหารโปรตีนบริโภค ณ บ้านเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี