Slide

14 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง แก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลบ้านห้วยลอย และบ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง แก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลบ้านห้วยลอย และบ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน รับฟังการบรรยาย เรื่อง หลักการเลี้ยงผึ้งและการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่ โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี วรปรัชญ์ ตาละ ปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังได้นำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงผึ้ง แปลงนายชนะ  ใจปิง เกษตรกรในโครงการ กลุ่ม 7 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของผึ้ง สามารถสร้างเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่สนใจศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรต่อไป