Slide

21 กรกฎาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อปี 2557 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสามเณรนักเรียน 68 รูป 

โอกาสนี้ทรงประเคนสิ่งของถวายพระครูปัญญาธุราทร ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนสามเณร และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 2 ราย จากนั้นทรงรับฟังประธานกลุ่มโรงเรียน ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แก่สามเณร กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกันนี้คณะมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงครัว ที่โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ และโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษด้วย

จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับครู กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 รูป เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้แก่ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม, การสอนแผนกธรรม ในรายวิชาพุทธประวัติ ระดับชั้นนักธรรมตรี เรื่อง เทวทูตทั้ง 4, การสอนแผนกบาลี ในรายวิชาไวยากรณ์ ระดับชั้นประโยค 1-2 เรื่อง นาม และกิจกรรมการเทศนาภาษากูย เรื่อง ความกตัญญู ซึ่งภาษากูยเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวย ซึ่งเป็นชนกลุ่มที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกวิชาชีพสามเณร ได้แก่ การตัดเย็บผ้าบริขารสำหรับพระภิกษุสามเณร การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว ทำสเปรย์ และเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรจากตะไคร้ ทำให้สามเณรมีทักษะด้านอาชีพ และทอดพระเนตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดทำเป็นโครงงาน โดยใช้การเขียนโปรแกรมสั่งการเพื่อวัดฝุ่นละอองและสภาพอากาศได้