Slide

1-5 สิงหาคม 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 65 คน รวม 15 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียน ดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จำนวน 4 คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จำนวน 2 คน

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จำนวน 2 คน,  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 7 คน และโรงเรียนชาติตระการวิทยา จำนวน 3 คน

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนชาติตระการวิทยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คน , โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 1 คน,  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คน

โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน 2 คน , โรงเรียนกีฬาองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 9 คน และมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 16 คน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

โรงเรียนกีฬาองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลพบุรี  ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำนวน 3 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 คน

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี