Slide

11-12 สิงหาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน โดยมีกิจกรรมถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ และร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทำฝายอนุรักษ์ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ดักตะกอน และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 2 จุด บริเวณห้วยสวน และห้วยคอม้า ในพื้นที่ชุมชนบ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน