Slide

16 สิงหาคม 2565

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม ต่อมาในปี 2550 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ และใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 601 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาติพันธุ์และด้อยโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนบ้านไกล (นักเรียนหอพักนอน) จำนวน 350 คน การนี้คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี โดยสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณ จัดตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่กรุงเทพฯ ขึ้น โดยในปี 2553 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นทรงรับฟังผู้อำนวยการโรงเรียน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ อาทิ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมด้านการเกษตรมีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ และเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น 

การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน  พร้อมกันนี้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานแผนการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบน้ำอุปโภคและบริโภค การพัฒนากิจกรรมการเกษตร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เฝ้า ฯ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย และโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม