Slide

17 สิงหาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดรายการวิทยุเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักจัดรายการวิทยุรุ่นที่ 6 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ และโรงเรียนบ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดฝึกอบรม เรื่อง การจัดรายการวิทยุเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักจัดรายการวิทยุรุ่นที่ 6 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ และโรงเรียนบ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 20 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีจิตสำนึกส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เด็กนักเรียนสามารถสื่อสาร และเป็นนักจัดรายการวิทยุได้ สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการพูด อ่าน เขียน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ต่อไป