Slide

2 กันยายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปกล้วย แก่เกษตรกรกลุ่มแปรรูปบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การแปรรูปกล้วย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มแปรรูปบ้านสบมาง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 7 คน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย เสริมทักษะการแปรรูปผลผลิตกล้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเป็นแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มและขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มต่อไป