Slide

10 กันยายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีสืบชะตาแม่น้ำ โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 10 กันยายน 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีสืบชะตาแม่น้ำ โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในพื้นที่ชุมชนบ้านสบมาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 204 คน โดยมีนายวิทยา มหายศนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า เป็นประธานในพิธีโดยมีกิจกรรมดังนี้

ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีทางสงฆ์ พิธีสืบชะตาแม่น้ำ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และผู้นำชุมชนลงนามกำหนดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลา
ระยะทาง 525 เมตร ในพื้นที่ชุมชนบ้านสบมาง

ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียน
และประชาชนในชุมชนบ้านสบมางและชุมชนใกล้เคียง ปล่อยพันธุ์ปลาร่วมกัน