Slide

15 กันยายน 2565

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 235 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ อาทิ ด้านความประพฤติ การเรียน การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมทั้งได้แนะแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จด้วย