Slide

10 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 10 กันยายน 2565 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 184 คน จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 44 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย 3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ 4) โครงงาน/งานประดิษฐ์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ในระดับประเทศต่อไป

ภาพจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่